ประกาศให้สัมปทานสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 5 ม.ค.61 หมดอายุข่าว 18 ม.ค.61
(อ่าน 309)

  หัวข้อข่าว : ประกาศให้สัมปทานสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้สัมปทานสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555
2. คนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
3. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้บริโภคได้ และเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี
4. เข้าใจยอมรับระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรายละเอียดข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารการสมัคร
5. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่ออายุสัญญา หรือไม่ต่ออายุสัญญาก็ได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการ และการปฏิบัติตามระเบียบในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถจำหน่่ายสินค้าหรือบริการในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้

กำหนดรับใบสมัคร : 5-11 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดชี้สถานที่และยื่นใบสมัคร : 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์
: 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปรับอากาศ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณา : 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 098-0137962

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready