สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ก.บ.ม. ปฏิบัติหน้าที่แทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 277)

  หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ก.บ.ม. ปฏิบัติหน้าที่แทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติออกประกาศมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

 

รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready