ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มีหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 456)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มีหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยให้หัวหน้าฝ่ายนิติการเป็นกรรมการและเลขานุการ และกำหนดให้มีหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการร้องทุกข์

 

รายละเอียด

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready