เปิดโฉมใหม่ Social Innovation Playground : พื้นที่แห่งนวัตกรรมสังคม แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดโฉมใหม่ Social Innovation Playground : พื้นที่แห่งนวัตกรรมสังคม แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ

5 ก.ย. 66 953

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  SSIP TSU : อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อรับใช้สังคม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization) สู่เชิงพาณิชย์ ได้มีเปิดตัวพื้นที่แห่งนวัตกรรมสังคม - Socail Innovation Playground เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาและกลไกด้านนวัตกรรมให้กับอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แนวคิด ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดพื้นที่นวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม บรรยายพิเศษ “GLOCALIZATION ยกระดับ จาก LOCAL สู่ เลอค่า ในระดับสากล ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ โครงการ Experiential Learning Program
การลงนามความร่วมมือ "ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย" ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

     กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “RESEARCH UTILIZATION การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง คุณกิตติพิชญ์ กลับคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ดำเนินการเสวนาโดย ดร.พลากร บุญใส รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
กิจกรรมนำเสนอและแสดงผลการดำเนินงานโครงการ BUSINESS BROTHERHOOD โดย บริษัทพี่เลี้ยงและผู้ประกอบการ
กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup