ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

20 พ.ค. 67 736

ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กรทางวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ