อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2566

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2566

23 พ.ค. 67 399

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดทำอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566 คือ..

“รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางหลักในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งในส่วนการพัฒนานิสิตทั้งในชั้นเรียนของแต่ละหลักสูตร

และการพัฒนานิสิตผ่านกระบวนการกิจกรรมนอกชั้นเรียน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นพลเมืองโลกบนฐานท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

รายละเอียด https://online.fliphtml5.com/wnxhy/wtcy/#p=1