ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567

ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567

24 พ.ค. 67 304

ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567  The 35th National and 2nd International Thaksin University Conference (TSUCON 2024) ภายใต้หัวข้อ : การพลิกโฉมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (Reinvention of Research and Innovation to Drive the Thai  Economy) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   มีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งสิ้น 188 บทความ โดยมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน ภาคบรรยายจำนวน 137 ผลงาน และภาคโปสเตอร์จำนวน 51 ผลงาน  


 

............................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัย

#TSUCON2024 #สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  #หอเปรมดนตรี #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS #WETSU #มหาวิทยาลัยทักษิณ #นวัตกรรมสังคม #THAKSINUNIVERSITY #SocialInnovation #ReinventingUniversity #TSUMove #SDGs #Sustainability