ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567

24 พ.ค. 67 258

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567

 เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567 The 35th National and 2nd International Thaksin University Conference (TSUCON 2024) ภายใต้หัวข้อ : การพลิกโฉมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (Reinvention of Research and Innovation to Drive the Thai  Economy) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

............................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัย

#TSUCON2024 #สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  #หอเปรมดนตรี #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSUNEWS #WETSU #มหาวิทยาลัยทักษิณ #นวัตกรรมสังคม #THAKSINUNIVERSITY #SocialInnovation #ReinventingUniversity #TSUMove #SDGs #Sustainability