ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ

29 พ.ค. 67 168

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนิสิตทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลบทความระดับดี ในการเเข่งขันการนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567
     นางสาวนูรัญด้า หลีหนุด บทความ การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อระดับความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (Economic and Social Impact Analysis Affecting Household Food Security Levels of Farmers in Pak Phayun District, Phatthalung Province)
     นางสาวพรรษมล จันทศรี บทความ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรด้วยตัวแบบจำลองวิเคราะห์ขอบเขตผลผลิตเชิงสุ่ม กรณีศึกษา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (Analyzing the technical efficiency of oil palm production among farmers using Stochastic Frontier Analysis: A case study of Rattaphum District, Songkhla Province)
     นางสาวอาณา หมัดอัด บทความ โมเดลสมการโครงสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อจุดหมายปลายทางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Structural equation model of Malaysian tourist loyalty towards destinations in Hat Yai District, Songkhla Province)

โดยมีอาจารย์พงศภัค แซ่เลี่ยว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

----------------------------------------------

#คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ #ECBA #ecbatsu #TSU #ecbacongrats