TSU 10 NEXT ก้าวที่ผ่านมา กับคำสัญญาในอนาคต ผลงานและแผนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อน TSU ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

TSU 10 NEXT ก้าวที่ผ่านมา กับคำสัญญาในอนาคต ผลงานและแผนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อน TSU ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

29 พ.ค. 67 336

ครั้งแรกของครอบครัว TSU ที่เปิดเวทีให้ผู้บริหารได้มาบอกเล่าในสิ่งต่างๆ ที่แต่ละส่วนงานได้ทำ พร้อมนำเสนอหมุดหมายในอนาคต เพื่อเป็นดั่งคำมั่นว่า "เรา" จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

นี่คือเป้าประสงค์หลักของโครงการ TSU 10 NEXT : Remarkable achievements and the future promises โครงการดีๆ จากฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ หอเปรมดนตรี วิทยาเขตสงขลา และวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัทลุง

ความสำคัญของโครงการนี้ คือ การนำเสนอ 10 ผลงานโดดเด่นที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของส่วนงานในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนแผนฯ ของแต่ละส่วนงานที่สามารถทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

    

บรรยากาศงานตลอดทั้ง 2 วัน ฉีกกฎของความเป็นวิชาการ แทนที่ด้วยบรรยากาศของการพูดคุย สื่อสารกันระหว่างคนในครอบครัว เริ่มต้นงานด้วยความอบอุ่นและสุนทรียะผ่านบทเพลงและเสียงดนตรีจากคณบดีและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งล้วนเป็นบทเพลงให้กำลังใจ ช่วยเติมพลัง เติมความรัก รดน้ำให้หัวใจ โดยเฉพาะบทเพลง “ดอกเหงื่อของความพยายาม” ที่ช่วยเตือนย้ำให้เห็นคุณค่าของความพยายาม และการรอคอย เพราะเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เราจะได้ชื่นชมกับดอกผลอันงดงามของมันเสมอ เช่นเดียวกันกับทุกบทบาท ทุกหน้าที่ ทุกผลงาน และทุกๆ สิ่งที่แต่ละส่วนงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดมา จนทำให้มหาวิทยาลัยทักษิณเดินหน้ามาไกลมากขึ้นทุกวัน

   

ร่วม 8 ชั่วโมง ของการนำเสนอผลงานเด่นที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในอนาคต จาก 15 หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 7 หัวหน้าส่วนงานอื่น และรองอธิการบดีทั้ง 7 ท่าน ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานรวมทั้งทิศทางเดินในแต่ละส่วนงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานมีหมุดหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละส่วนงาน และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

        

          

   

ปิดเวทีอย่างสมบูรณ์ ด้วย TSU 10NEXT Reflection โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ไม่ใช่เพียงการสะท้อนกลับผลและแผนการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ แต่ยังแบ่งปันแนวคิด แชร์มุมมองการทำงาน ผ่านเรื่องราวความรัก ความรู้สึก ความเชื่อ วิถีคิด วิถีปฏิบัติ ความสวยงาม และอีกหลายอย่างจากการเดินทางของชีวิต ซึ่งเป็นการย่อส่วน 55 เรื่องเล่าจากผลงานวรรณกรรมเล่มล่าสุด “เพราะไม่มีจึงแตกต่าง : เรื่องเล่างานบริหารในวาระ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ” และพิเศษสำหรับครอบครัว TSU ที่ได้รับเรื่องเล่าเล่มนี้กลับบ้านไปคนละ 1 เล่ม

   

กิจกรรมในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอผลงานและแผนการบริหารงานของส่วนงานในอนาคตต่ออธิการบดีและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น หากแต่เป็นการบอกเล่าถึงความทุ่มเท ความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งในปัจจุบันและวันข้างหน้า เพื่อให้ทุกคน ทุกส่วนงานได้รับรู้ เข้าใจ และมองเห็นซึ่งกันและกัน ดังเช่นที่รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ย้ำว่า “เราต้องการพลังสร้างสรรค์และพลังความร่วมมือ” และยังมั่นใจว่า “วันนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้สะสมก้อนหินไว้มากพอที่จะสร้างปราสาทอันงดงาม” เชื่อว่า...เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเราทุกคนจะได้ชื่นชมกับดอกผลร่วมกันแน่นอน

       

.................................................................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

#TSU10NEXT #ThaksinUniversity #ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร #ดอกเหงื่อของความพยายาม

#เพราะไม่มีจึงแตกต่าง #Socialinnovation #Glocalization #Sustainability #WeTSU #TSUNEWS