ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะ CABI และ UWI ศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการมีมุมมองในระดับสากลสู่เป้าหมายความยั่งยืน

ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะ CABI และ UWI ศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการมีมุมมองในระดับสากลสู่เป้าหมายความยั่งยืน

31 พ.ค. 67 520

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2567) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับคณะจาก Commonwealth Agriculture Bureaux International (CABI) และ The University of West Indies (UWI) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ทางคณะได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงวิธีการแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนอาชีพของชุมชน และทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยทักษิณ

    

ซึ่งเป็นการฉายภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการมีมุมมองในระดับสากล

 

.............................................................................................

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#ศึกษาดูงาน #International #UWI #CABI #มหาวิทยาลัยทักษิณ #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม #SDGs #WeTSU #TSUNEWS