First Meet DEK UMDC กิจกรรมเปิดโครงการค่ายวิชาการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

First Meet DEK UMDC กิจกรรมเปิดโครงการค่ายวิชาการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

6 มิ.ย. 67 209

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 และกล่าวเปิดโครงการค่ายวิชาการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (First Meet) พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม First Meet DEK UMDC โดยมีทีมผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ จำนวนกว่า 700 คน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

................................

เรียบเรียง  :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

#FirstMeet #DEKUMDC #ต้อนรับนิสิตใหม่  #TSUNEWS #มหาวิทยาลัยทักษิณ