อุทยานวิทย์ ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาด้านการวิจัยทางด้านอาหาร การแพทย์แผนไทย IOT เครื่องสำอาง และการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Startup)

อุทยานวิทย์ ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาด้านการวิจัยทางด้านอาหาร การแพทย์แผนไทย IOT เครื่องสำอาง และการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Startup)

8 มิ.ย. 67 106

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาด้านการวิจัยทางด้านอาหาร การแพทย์แผนไทย IOT เครื่องสำอาง และการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Startup)

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธรัจฉริยา หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ ทั้งนี้คณะและส่วนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดย อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการนิสิต และคณะได้เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ต้อนรับโดย อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต คณะอาจารย์และบุคลากร ซึ่งได้เยี่ยมชมโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางธรรมชาติ  

   

     ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การวิจัย และการพัฒนาด้านอาหาร การแพทย์แผนไทย IOT เครื่องสำอาง และการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Startup) ร่วมกัน

...............

แหล่งข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ: SSIP TSU   
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ SSIP TSU
- Facebook.com: https://www.facebook.com/SSIPTSU
- Website : https://ssip.tsu.ac.th/
- Youtube : @SSIP_TSU
- TIKTOK : @ssiptsu ติดต่อสอบถามได้ที่ : m.me/SSIPTSU