คอรัสประสานเสียงสำเนียงใต้ชุดปราฮูกอและ  ผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คอรัสประสานเสียงสำเนียงใต้ชุดปราฮูกอและ ผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 มิ.ย. 67 184

               การแสดงผลงานการประพันธ์เพลง “คอรัสประสานเสียงสำเนียงใต้ชุดปราฮูกอและ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี อนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากแรงบันดาลใจในความงดงามของเรือกอและสู่บทประพันธ์เพลงใหม่ในรูปแบบการขับร้องประสานเสียงที่ผสมผสานดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง โดยนำเอาทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพลง ภาษา ลีลาจังหวะและเครื่องดนตรีรองเง็ง มาประยุกต์สร้างสรรค์ร่วมกับดนตรีตะวันตก ภายใต้แนวคิด “คอรัสประสานเสียงสำเนียงใต้” ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงปาริชาตซิงเกอร์ ร่วมกับวงดนตรีพื้นบ้านรองเง็งคณะอัสลีมาลา ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์บทเพลงใหม่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ ตลอดจนความงามและคุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมดนตรี การแสดงประกอบไปด้วย 3 บทเพลง ได้แก่ เพลงปราฮูกอและ เพลงคุณค่าแห่งความงาม และเพลงอินังซีฟู้ด ซึ่งในบทเพลงอินังซีฟู้ด ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร มาร่วมออกแบบท่าทางประกอบการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียง

                จัดแสดงเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 14.00-14.40 น. ณ ห้องจัดแสดง อาคารดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ การแสดงผลงานการประพันธ์เพลงในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ภาคใต้ : คอรัสประสานเสียงสำเนียงใต้ชุดปราฮูกอและ” รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

.........................

ข่าว : ผศ.ดร.ดรุณี อนุกูล

ขอบคุณภาพจากเพจฟิล์ม เอกพล

#Chorus  # Ronggeng music  #คอรัส  #ประสานเสียง  #TSUNEWS   #มหาวิทยาลัยทักษิณ