ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

13 ก.ย. 65 686
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และสำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร
   2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแจ้งข้อมูลให้โรงเรียนเดิมที่นิสิตเคยศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณทราบ  ตามรายชื่อประกาศในไฟล์แนบ