ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

26 ก.ย. 65 469

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณฑริก เกิดทิพย์ นิสิตมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา