นิสิต ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2023

นิสิต ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2023

19 มิ.ย. 66 709

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใต้ความร่วมมือของ 3 คณะ คณะวิทยาศาสตร์  / คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ / คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้รับ 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2023 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

1. รางวัล First Place Graduate Student Poster Competition Award 

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 

จากผลงานวิจัยเรื่อง "Immobilization and biochemical characterization of pepsin purified from lizardfish (Saurida micropectoralis) stomach "

2. รางวัล First Runner-Up Graduate Student Poster Competition Award 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 

จากผลงานวิจัยเรื่อง "Cryoprotective effects of threadfin bream skin gelatin hydrolysate on protein denaturation and gel-forming ability of surimi during frozen storage "