ม.ทักษิณ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในงาน Food Innovation Asia Conference 2023

ม.ทักษิณ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในงาน Food Innovation Asia Conference 2023

19 มิ.ย. 66 465

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ พร้อมคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในงาน Food Innovation Asia Conference 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

     

     ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับรางวัล First Place Graduate Student Poster Competition Award ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง Immobilization and biochemical characterization of pepsin purified from lizardfish (Saurida micropectoralis) stomach 

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน First Runner-Up Graduate Student Poster Competition Award จากผลงานวิจัยเรื่อง  Cryoprotective effects of threadfin bream skin gelatin hydrolysate on protein denaturation and gel-forming ability of surimi during frozen storage

 

     สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และที่ปรึกษาทีม จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย  นางสาวพณัฐดา มาช่วย, นางสาวฐิติมา ช่อผูก, นางสาวมณฑิตา ขำวิเศษ, นางสาวอาฟีณี ยูนุ๊, นางสาวอภัสรา รัตนเมือง, และนางสาวเครือฟ้า สายโน  ทีมที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  และ นายนฤเบศร์ ซังปาน 

     ทีมนำเสนอผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายจาก 61 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 จากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ที่เข้ารอบ 2 มหาวิทยาลัย และได้รับอันดับที่ 9 จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 ทีมที่เข้ารอบ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะและมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการสร้างชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ทั่วประเทศได้รู้จัก