วันทาอาจาริยคุณ พิธีไหว้ครู รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

วันทาอาจาริยคุณ พิธีไหว้ครู รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

15 มิ.ย. 66 420

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีไหว้ครู สาธิตฯ วันทาอาจาริยคุณ (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบรางวัลครูในดวงใจ รางวัลนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน มอบทุนการศึกษา และการประกวดพานไหว้ครู ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

พิธีไหว้ครูครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ การแสดงพิธีเปิด จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชื่อชุดการแสดงว่า “ร้อยดวงใจมากราบครู” และการประกาศผลรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ 

ผลรางวัลครูในดวงใจ 
อาจารย์ดีในดวงใจ : อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูดีในดวงใจ : นางสาวณัฐณิชา  วังบุญคง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุน มอบรางวัลนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านวิชาการ ประเภทความสามารถทางด้านภาษา - ประเภทความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - ประเภทความสามารถทางสังคมศาสตร์และสุนทรียภาพ - ประเภทนวัตกรรมและผู้ประกอบการ - ประเภท STEM และด้านคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมเด่น

พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู 
ประเภทสวยงาม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 รางวัลชมเชย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

พานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 รางวัลชมเชย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 รางวัลชมเชย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2