ม.ทักษิณ และจังหวัดพัทลุง ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สู้ชนะความจน  บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี

ม.ทักษิณ และจังหวัดพัทลุง ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สู้ชนะความจน บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี

27 มิ.ย. 66 325

         เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยโครงการวิจัย “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาพหุภาคี "สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี"

     ซึ่งภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคมระหว่างจังหวัดพัทลุง นำโดย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคมในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนจนเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

     สำหรับกิจกรรม การสัมมนาพหุภาคี "สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี" จัดขึ้นโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยชุดความรู้จากงานวิจัย อันเกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ภายในงานมีกิจกรรมอาทิ

     - การอภิปราย "ชนะความจน: บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี" ความจน-ความเหลื่อมล้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     - แนวโน้มความยากจน ภายใต้พลวัตเศรษฐกิจปัจจุบัน โดย นายจิตเกษม พรประพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
     - เอกชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
     - พลัง ววน. กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
     - สถานการณ์ความยากจน ปัญหาและทางออก โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
     - พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
     - ประสิทธิผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 20 จังหวัด แนวคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRA) และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
     และการประชุมกลุ่มย่อย "สถานการณ์ภาพรวมรายภาค การดำเนินงาน ทางออก และการรับมือกับสภาพปัญหาในอนาคต" ตามบริบทพื้นที่ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัด SRA แบบบูรณาการ