Kick off งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Kick off งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 มิ.ย. 66 500

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน Kick off งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเปิดตัวโครงการยุวชนอาสา โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคใต้

พร้อมทั้งได้มีพิธีลงนามสัญญารับทุนหน่วยบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการทั้ง 8 หน่วย นอกจากนี้ในงานยังประกอบด้วยกิจกรรม

- นำเสนอแนวทางการสนับสนุนหน่วยบริการวิชาการและผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

- เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ความสำเร็จของการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

- แนะนำหน่วยบริการวิชาการ 8 หน่วย และโครงการยุวชนอาสา 11 โครงการ

และชี้แจงแนวทางการสนับสนุนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยบริการวิชาการและโครงการยุวชนอาสา