ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ TSU Student Service Center ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ TSU Student Service Center ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

4 ก.ค. 66 677

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) TSU Student Service Center โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดศูนย์ ฯ  ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีทีมผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนองค์การนิสิต เข้าร่วมในพิธี

     

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ในฐานะทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  TSU Student Service Center กล่าวว่า “มหาลัยไม่ได้มีหน้าที่แค่สอน แต่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ”  การเตรียมพร้อมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะและมีความพร้อมรับกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว (disruption)  การสร้างระบบนิเวศเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (complex problem solving) และการมีส่วนร่วม (collaboration) ตลอดจนทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) จึงเป็นสิ่งสำคัญ

     โดยหนึ่งในแพลตฟอร์มที่จะดําเนินการตามกลยุทธ์ ได้แก่ การจัดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  คณะทํางานจึงพิจารณาจัดตั้งศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งขับเคลื่อนโดยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน และฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งวัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์ เพื่อการให้บริการนิสิตแบบ One Stop Service แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อาทิเช่น การให้บริการด้านทุนการศึกษา การเกณฑ์ทหาร การผ่อนผันทหาร บริการหอพัก การให้บริการการลงทะเบียน การชำระค่าเทอม การจัดหางานระหว่างเรียน ตลอดจนบริการให้คำปรึกษา  ซึ่งศูนย์ให้บริการนิสิต TSU Student Service Center ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จและได้เปิดทดลองระบบการให้บริการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา มีนิสิตเข้ามารับบริการเบื้องต้นแล้ว 150 ราย

ภายหลังจากพิธีเปิดศูนย์ให้บริการนิสิต TSU Student Service Center รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทีมผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเขียนการ์ดแสดงความยินดี  และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ