นักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าอันดับ 1 ของจังหวัดพัทลุง ในการทดสอบความรู้ทางวิชาการโครงการเสริมปัญญา ประจำปี 2565

นักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าอันดับ 1 ของจังหวัดพัทลุง ในการทดสอบความรู้ทางวิชาการโครงการเสริมปัญญา ประจำปี 2565

7 ก.ค. 66 291

ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ของโครงการเสริมปัญญา ประจำปี 2565 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษขั้นสูง ระดับจังหวัด 

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

นายวรดร ขุนพิบาล ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5

นายกันตภณ เกลาฉีด ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5

นายศุภสัณห์ ไชยชนะ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5

ด.ญ. ฐิตารีย์ สินทรัพย์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง รายวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง ระดับชั้น ม.ต้น

น.ส. กัลยกร คงประสิทธิ์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง รายวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง ระดับชั้น ม.ปลาย