ม.ทักษิณ จัดสัมมนาบทบาทของคณะในการสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และทิศทางการบริหารอุดมศึกษาของรัฐบาล

ม.ทักษิณ จัดสัมมนาบทบาทของคณะในการสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และทิศทางการบริหารอุดมศึกษาของรัฐบาล

7 ส.ค. 66 218

     วันนี้ ช่วงบ่าย (เวลา 13.00 – 15.45 น.) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 "บทบาทของคณะในการสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และทิศทางการบริหารอุดมศึกษาของรัฐบาล" ณ ห้องประชุม MF 3200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดและปาฐกถานำ “ทิศทางการบริหารอุดมศึกษาของรัฐบาล”

     ตามด้วย กิจกรรมเสวนา “บทบาทของคณะในการสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นและสรุปโครงการการสัมมนาของสภามหาวิทยาลัย