มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

19 ก.ค. 66 216

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดพิธีลงนามรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนาม ซึ่งมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมพิธีลงนาม จำนวน 35 หน่วยงาน  การจัดพิธีลงนามมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย  และเพื่อลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหน่วยงานลักษณะพิเศษ

     ซึ่งก่อนเริ่มพิธีลงนาม คณบดี และผู้อำนวยการ  จำนวน 14 หน่วยงาน ได้นำเสนอการดำเนินงาน “ผลการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)” หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ  ได้สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพองค์กร ปีการศึกษา 2566 และปิดท้ายด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ Talk นำเสนอเกี่ยวกับ  “สานพลังสู่คุณภาพและความสำเร็จที่ยังยืน”  และติดตามด้วยการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2566  จำนวน 35 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนงานวิชาการ จำนวน 14 ส่วนงาน  ส่วนงานอื่น จำนวน 6 ส่วนงาน หน่วยงานลักษณะพิเศษ จำนวน 1 ส่วนงาน  และหน่วยงานบริหาร จำนวน 14 หน่วยงาน