ม.ทักษิณ จัดงาน TSU-On the Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่ 2 แถลงผลการดำเนินงานตามหมุดหมายและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รอบ 1 ปี

ม.ทักษิณ จัดงาน TSU-On the Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่ 2 แถลงผลการดำเนินงานตามหมุดหมายและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รอบ 1 ปี

19 ก.ค. 66 255

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม “TSU-On the Move” เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหมุดหมายและการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่อนาคตภายใต้การกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรอบ 1 ปี

     

     โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการแสดงดนตรีชุด ความฝัน ความหวัง และพลัง จากวงดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  และการแสดงจินตลีลาชุด “เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต” โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  และการแถลงผลการดำเนินงาน ครบรอบ 1 ปี โดยรองอธิการบดี  7 ท่าน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย)

6. อาจารย์ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ (รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ (รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)

และปิดท้ายด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอประเด็น “เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต”   ซึ่งมุ่งเน้นด้านการปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อรองรับและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  และการทำงานเชิงรุกที่ท้าทายเพื่อเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคตร่วมกันทั้งองค์กร
     สำหรับกิจกรรม  กำหนดจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง