ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนพัทลุง-สงขลา แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนพัทลุง-สงขลา แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

26 ก.ค. 66 241

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพบสื่อมวลชน ประจำปี 2566 “TSU-On The Move” ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงที่ให้ความอนุเคราะห์การนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยดีเสมอมา และเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยภายใต้หมุดหมายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและแถลงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณในรอบ 1 ปี “TSU-On The Move” ดังนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570” “นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับแนวหน้าของประเทศ ส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้ “เติบโตอย่างสมดุล เชื่อมโยงถึงกัน” ในมิติความสมดุลในการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตและพื้นที่ส่วนขยาย ภายใต้ความเชี่ยวชาญของศาสตร์ อัตลักษณ์และความโดดเด่นด้วย “พื้นที่นวัตกรรมสังคม” (TSU Social Innovation Polis) ของ 2 วิทยาเขต 3 พื้นที่ขยายทำให้มหาวิทยาลัยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็น “The University of Glocalization” การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การจัดอับดับในระดับนานาชาติ (International ranking) และการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง โครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง ปีที่ 3 (ปี 2566) โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยครั้งนี้กับ 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน โครงการดำเนินการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ในปี 2564- ปัจจุบัน

     หลังจากนั้นมีการแถลงข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตามลำดับดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน แถลงถึงการจัดงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 พร้อมรับชมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน TSU INNOVATION FAIR 2023 งานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พบกับ 55 นวัตกรรมเด่น สู่การขับเคลื่อนสังคม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แถลงถึงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมเรียน เล่น งานอาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ แถลงถึงการจัดงาน Craft Cuisine & Cosmetics 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 พบกับงานคราฟท์ที่ดีที่สุดของจังหวัดพัทลุง

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง แถลงถึงการจัดงาน TSU PT OPEN HOUSE 55th Anniversary เปิดบ้าน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมต้อนรับคณะครูนักเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมชมบูธแนะนำคณะ หลักสูตร และกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แถลงถึงการจัดงานคอนเสิร์ต 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ที่สำคัญของประเทศไทย มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ไว้เป็นที่น่าสนใจมาก เช่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจิตรกรรมฝาผนัง เครื่องดนตรีพื้นบ้านตลอดจนผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่าง ๆ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการถึงเวลา 19.00 น. สำหรับท่านที่ประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093 575 8827 นอกจากนี้ยังได้นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัยชุมชนรอบเกาะยอ อาทิ กลุ่มทอผ้าราชวัตร กระชังปลากะพง กลุ่มรักษ์ปลากะพง กลุ่มทอผ้าร่มไทร วัดท้ายยอ และวัดแหลมพ้อ