ม.ทักษิณ จัดบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ม.ทักษิณ จัดบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

27 ก.ค. 66 310

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     

     โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความรู้ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนในการที่จะสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเป้าที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสนับสนุนการทำกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศในหลากหลายมิติทางวิชาการ รวมถึงผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในฐานระดับโลก มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม