มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universite De Moncton, Campus D Edmundston (UdeM) ประเทศแคนาดา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universite De Moncton, Campus D Edmundston (UdeM) ประเทศแคนาดา

7 ส.ค. 66 191

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ Universite De Moncton, Campus D’ Edmundston (UdeM) ประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร นิสิต งานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกัน

     

     โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับ

     สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยโดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นต้นเรื่อง ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และ Prof. Dr. Yves Gagnon, Université de Moncton, Canada, ได้ร่วมลงนาม ท่ามกลางสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง