อธิการบดี ม.ทักษิณ นำทีมผู้บริหาร แถลงผลการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รอบ1 ปี  TSU-On the Move  เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่2

อธิการบดี ม.ทักษิณ นำทีมผู้บริหาร แถลงผลการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รอบ1 ปี TSU-On the Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่2

10 ส.ค. 66 271

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม “TSU-On the Move” เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหมุดหมายและการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่อนาคต
ภายใต้การกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรอบ 1 ปี

     กิจกรรมเริ่มด้วยการแสดงดนตรีชุด ความฝัน ความหวัง และพลัง จากวงดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และการแสดงจินตลีลาชุด “เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต” โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และการแถลงผลการดำเนินงาน ครบรอบ 1 ปี โดยรองอธิการบดี 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย)
6. อาจารย์ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ (รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ (รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
           ลำดับต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอประเด็น “เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต” ซึ่งมุ่งเน้นด้านการปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อรองรับและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการทำงานเชิงรุกที่ท้าทายเพื่อเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคตร่วมกันทั้งองค์กร พร้อมแถลงแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงภายใต้หมุดหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน