มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับ สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับ สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

11 ส.ค. 66 544

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     ซึ่งเป็นการติดตามเพิ่มประเมินผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน ซึ่งมีคุณเบญจวรรณ บัวขวัญ นักวิชาการ ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน(สสช.) เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้โครงการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง ปีที่ 2 และห้องประชุมหลุยส์ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งสสช.ได้เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ในนามของฝ่ายเลขานุการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง