เริ่มแล้ว งานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โชว์นวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการเกษตร

เริ่มแล้ว งานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โชว์นวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการเกษตร

12 ส.ค. 66 1314

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับเกียรติจาก นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน มีบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิต เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

     งานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 มีแนวคิดหลักในการจัดคือ “มรดกเกษตรโลกคู่นวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางด้านการเกษตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานราชการอื่น ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุง ได้นำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการ และหรือวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางการเกษตร หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก และในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 ซึ่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดงานครั้งนี้ แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นหน่วยงานหลักในการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ผ่านรูปแบบสื่อนิทรรศการ ประกอบด้วยหน่วยงาน
- การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง หัวข้อ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน/แนวทางการปลูกพืชร่วม-พืชแซม ในสวนยาง” - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง หัวข้อ “การปรับปรุงดินบำรุงดิน” - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง หัวข้อ พันธุ์ข้าวและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว - ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง หัวข้อ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ - สหกรณ์โคนม พัทลุง จำกัด หัวข้อ “โคนมอาชีพพระราชทาน” - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง แจกจ่ายกล้าไม้ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง นิทรรศการ ด้านอาหารสัตว์ - ธกส. ร่วมกับวิสาหกิจโคเนื้อเขาชัยสน การปรับปรุงการผลิตและคุณภาพโคเนื้อ - สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง กิจกรรมโชว์และให้ความรู้ เรื่องควายสายพันธุ์จัฟ ฟาราบัส จากประเทศอินเดีย และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง หมากไทย เพื่อการค้า - สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 แจกต้นกล้ากระท่อม - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หัวข้อ “TCD Show Case” - สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน หัวข้อ “ ICEI..FAIR” - สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วม/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ส่วนที่ 2 การประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดนกกรุงหัวจุก

ส่วนที่ 3 การอบรมสัมมนา ประกอบด้วย แนวทางพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพื่อรองรับผลกระทบความตกลงการค้าเสรี ทิศทางพืชกระท่อมไทย สู่ตลาดอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟัก เทคนิคการสร้างร้านค้าและการขายสินค้า ภายใต้โครงการเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุง จรรยาบรรณปศุสัตว์อาสาและการดูแลสุขภาพแพะเนื้อ ภายใต้โครงการเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุง บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโดรน ชนิดของโดรนและการใช้ประโยชน์ของโดรนต่าง ๆ การอบรมหลักสูตรการใช้โดรนเพื่อการเกษตร

ส่วนที่ 4 กิจกรรมบันเทิงภาคกลางคืนทุกคืน เน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นิสิตและประชาชนทั่วไป มโนห์รา การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีไทยสากล

ส่วนที่ 5 การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งมีทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภค/บริโภค สินค้าทั่วไป มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 250 บูธ ซึ่งในงานวนนี้ มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล ประมาณ 70 บูธ

     ผู้สนใจสามารถเข้ารวมเที่ยวชมงานได้ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2566