เปิดแล้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดแล้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ

16 ส.ค. 66 363

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” และหัวข้อย่อยในการจัดงานคือ “เรียน -เล่น -งาน -อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ   แด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาถึง 41 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกแด่สมเด็จพระมหาบูรพกษัตริย์ รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 9 ที่มีคุโณปการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้กับเยาวชนโดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองผ่านกิจกรรมภายในงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ การเล่นอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ในทุกช่วงวัยด้วยกิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอก

     สำหรับกิจกรรมภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 มีดังนี้
1. พิธีถวายสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 
3. นิทรรศการกลาง “เรียน - เล่น - งาน - อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับเยาวชนและผู้สนใจผ่านกิจกรรมมัดย้อมผ้าด้วยวิถีธรรมชาติ โดยเป็นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ ศิลปะ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ,การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ,การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ,การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์ ,การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ,การแข่งขัน ROV E-Sport ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันระดับประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นศูนย์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษา เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันรวมในระดับประเทศ
5. กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะ พร้อมทั้งเปิดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นตัวอย่างของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับมหาวิทยาลัย
6.กิจกรรมและนิทรรศการจากภาคีความร่วมมือ ได้แก่ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่แจ้งความประสงค์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 10,714 คน จาก 82 โรงเรียน  

กำหนดการ