ม.ทักษิณ จัดงานมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม TSU Innovation Fair 2023 โชว์ 55 นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนสังคม

ม.ทักษิณ จัดงานมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม TSU Innovation Fair 2023 โชว์ 55 นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนสังคม

17 ส.ค. 66 584

17 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation Fair 2023 : 55 นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายโยฮัน เบ็ญฮาวัน นายอำเภอป่าพะยอม ในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน 

     

     ภายในกิจกรรมมีการมอบถ้วยรางวัล Gold Award ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” (Thailand Research Expo 2023) ให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ
ต่อด้วย การบรรยายพิเศษ “สร้างแรงบันดาลใจ นักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  ขันธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และรองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  วชิรยากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     งานมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation Fair 2023 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนจัดการงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณมาสร้างธุรกิจและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณสู่สาธารณะและนำไปสู่การใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยในมิติต่างๆ ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งสร้างโอกาสนักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจที่แสวงหาเทคโนโลยีนวัตกรรมตามความเหมาะสม
     โดยความร่วมมือของหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย

     กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เช่น สร้างแรงบันดาลใจนักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม /การเสวนา “นวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม”/การบรรยายพิเศษ Business Talk Show “โอกาสการสร้างธุรกิจท้องถิ่นจากรากสู่โลกด้วยฐานวิจัยและนวัตกรรม”Sharing 3 Stories Of Glocalization Business Success Case ปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย /การบรรยายพิเศษ "การอนุรักษ์พันธุกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง /WORKSHOP “ผ้าเขียนลายโบราณด้วยสีธรรมชาติ /WORKSHOP “ชีวิตฟินดีที่สุขภาพการเงิน” /WORKSHOP “เครื่องดื่ม Probiotic”

     กิจกรรมการประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventors Award 2023” /การประกวดการต่อยอดภูมิปัญญาสู่เชิงพาณิชย์

     กิจกรรมภาคนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ 55 TSU Innovation  Exhibition /นิทรรศการ 5 หน่วยบริการวิชาการ 5 ชุมชนนวัตกรรม /นิทรรศการ นวัตกรรมจากผู้ประกอบการ /ตลาดนัดนวัตกรรมจากงานวิจัยและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณสู่อุตสาหกรรมภาคใต้ : นวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ความงาม Phatthalung Craft Food & Beauty #1
ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน มีผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2023จำนวน 80 ผลงาน โดยแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา จำนวน 31 ผลงาน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ผลงาน และมีบูทนิทรรศการ ร่วมจัดแสดง จำนวน 40 บูท


     

     และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 2 ท่าน ในการบรรยายพิเศษในสร้างแรงบันดาลใจนักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  ขันธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  วชิรยากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยากร เสวนา “นวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม” คุณวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ บริษัท ดีมีสุข (ไม่) จำกัด คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด คุณเสรี จิตรเวช  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
วิทยากร บรรยายพิเศษ Business Talk Show “โอกาสการสร้างธุรกิจท้องถิ่นจากรากสู่โลกด้วยฐานวิจัยและนวัตกรรม” ดร.พุทธิวงศ์ เอื้อมหเจริญ สุดยอดที่ปรึกษาธุรกิจนวัตกรรม IBDS
วิทยากร บรรยายพิเศษ "การอนุรักษ์พันธุกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันจุฬา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน TSU Innovation Fair 2023: 55 นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนสังคม ได้ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง