TSU PT Open House 55th Anniversary เปิดบ้านต้อนรับพร้อมแนะแนวการศึกษาต่อใน ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

TSU PT Open House 55th Anniversary เปิดบ้านต้อนรับพร้อมแนะแนวการศึกษาต่อใน ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

17 ส.ค. 66 785

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม TSU PT Open House 55th Anniversary เปิดบ้านต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     ภายในงานมีการจัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ การสาธิตการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ และการนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ประกอบด้วย
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- สำนักหอสมุด
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
- สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม TSU PT Open House 55th Anniversary ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับการเรียนการสอนของคณะต่างๆในวิทยาเขตพัทลุง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต่อไป