บัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2566

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2566

25 ส.ค. 66 633

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ทคบร.  และคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุม ทคบร. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อาคาร 18) วิทยาเขตสงขลา  และประชุม Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยในช่วงพิธีเปิดการประชุม ได้นำเสนอการแสดงชุดมโนราห์ เพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณได้มอบของระลึกให้แก่ประธานที่ประชุม ทคบร. และสมาชิก ทคบร. ที่เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite

     ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 ในนามที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2551 ที่ประชุม ทคบร. ได้เปลี่ยนชื่อของที่ประชุมจากเดิมเป็น “ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเรียกชื่อย่อว่า "ทคบร." เหมือนเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย ของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 25 สถาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นสมาชิกกำหนดประชุมทุก 3 เดือน โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัย ของสถาบันสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสในการได้ พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

1. เจ้าภาพจัดการประชุม ทคบร. 3 ครั้ง และเจ้าภาพร่วมต้อนรับ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2552, 2557, 2559, 2561

2. เจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 1 ครั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2554

3. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 เมื่อปี พ.ศ. 2563 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทคบร.

ในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติจากสถาบันสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม