อาจารย์ ม.ทักษิณ มีผลงานติดอันดับ Worlds Top 2% Scientists ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก

อาจารย์ ม.ทักษิณ มีผลงานติดอันดับ Worlds Top 2% Scientists ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก

7 ต.ค. 66 737

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีผลงานติดอันดับ World’s Top 2% Scientists

ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก

ประเภท Career-long data (คิดผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปี ค.ศ. 2022) ได้แก่

- รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้า | คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

- รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงค์ โอทอง | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

ประเภท Single recent year data (คิดเฉพาะผลงานปี ค.ศ. 2022) ได้แก่

- รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงค์ โอทอง | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

Reference
Ioannidis, John P.A. (2023), “October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Elsevier Data Repository, V6