มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4

17 พ.ย. 66 73

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายความรู้หลายสถาบัน (Knowledge partners) ร่วมดำเนินงาน มีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานวิจัยและประสบการณ์วิชาชีพของการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุข อันจะนำสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป

     คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงถือโอกาสนี้จัดประชุมวิชาการ 2 รายการในคราวเดียวกัน เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันของสหวิชาชีพ โดยเฉพาะการบูรณาการการแพทย์แผนไทย กับศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบันอันรวมถึงสาธารณสุขด้วย การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวน 200,000 บาท และสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยและผลงานประเภทอื่นๆ รวมถึง ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอจากสถาบันภาคิเครือข่ายความรู้ คาดหวังให้การประชุมวิชาการครั้งนี้สร้างคุณูปการสูงสุดกับความรุ่งเรืองขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้จากประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข รวมถึงมีการเสวนาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในช่วงการเปลี่ยนแปลงหลายประเด็น จัดขึ้น ณ. โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพหลัก และมีสถาบันเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพ  สำหรับการบรรยายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อดังนี้

- ศาสตราจารย์ ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "พลวัตสุขภาพโลกและความมั่นคงทางสุขภาพ”(Global health and Health security)

- นพ. สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสาธารณสุข”

- ดร. ภก. ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทย ต้นแบบของประเทศสำหรับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ.”

     ส่วนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มีการเสวนาวิชาชีพ  หัวข้อ “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน”  โดยมีผู้นำเสวนา คือ คุณเอนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน  และมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

และยังมีเสวนาสภาวิชาชีพ หัวข้อ “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ผู้นำเสวนา คือ ดร.ภก. ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทย และ ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีอาจารย์ ดร. สุกาญจนา กำลังมาก คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินรายการ

     สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ แบ่งการประชุมเป็น 2 ส่วน คือ การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4 The 4th National  Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TTM4  “100 ปี กรมหลวงชุมพรฯ กับการแพทย์แผนไทยสู่นวัตกรรมสังคม”  โดยมีการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Persentation) ประกอบด้วย *ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก *งานวิจัยคลินิก *งานวิจัยพรีคลินิก/นวัตกรรม  ส่วนการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประกอบด้วย *ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  *งานวิจัยคลินิก  *งานวิจัยพรีคลินิก / นวัตกรรม และการประกวดนวัตกรรม (Innovation Contest)

     สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4 The 4th National Conference in Public Health Research: PH-CON 4 “นวัตกรรมสังคมทางสาธารณสุขในยุคเปลี่ยนแปลง”  โดยมีการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Persentation)  ประกอบด้วย *ระบบสุขภาพยุคใหม่  *การส่งเสริมสุขภาพ/การออกกำลังกาย  *อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม  *สหวิทยาการ (Multidisciplinary)  *International Session  และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประกอบด้วย *ระบบสุขภาพยุคใหม่ *การส่งเสริมสุขภาพ/การออกกำลังกาย *อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม *สหวิทยาการ (Multidisciplinary)  *International Session และการประกวดนวัตกรรมทางด้านสาธารณสุข (Innovation Contest)

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา