นักวิจัย ม.ทักษิณ โชว์เคส กระจูดแก้จน ในงานสัมมนา การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี

นักวิจัย ม.ทักษิณ โชว์เคส กระจูดแก้จน ในงานสัมมนา การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี

20 พ.ย. 66 101

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร และรองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ได้เข้าร่วมนำเสนอ “ตัวอย่างความสำเร็จ โครงการแก้จน” ในหัวข้อ “การยกระดับรายได้คนจนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงด้วยโมเดล “อำเภอกระจูด แก้จน” ในโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนรูปธรรมความสำเร็จการแก้ปัญหา ความยากจนของประเทศไทย เรื่อง “การแก้ปัญหา ความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี”

     ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและชุมชนเมือง และสโมสรโรตารี โดยมี ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วาระแห่งชาติ : นโยบายแก้จนของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ โครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้พยายามแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้น แต่ระดับความยากจนและความเหลื่อมล้ำยังนับว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศ ดังนั้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยการร่วมกันเสวนาเพื่อถอดบทเรียนจากแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อจะนำไปต่อยอดในโครงการอื่น ๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันในภายหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : กระทรวง อว. ,งานสื่อสารองค์กร