จิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 สานต่อพระราชปณิธาน ขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  .

จิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 สานต่อพระราชปณิธาน ขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง .

24 ม.ค. 67 265

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นไปที่การขับเคลื่อนงานวิชาการของศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร เพื่อนำวิชาการไปขยายผลยังกำลังครอบครัว และประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นไปที่การขับเคลื่อนงานวิชาการของศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร เพื่อนำวิชาการไปขยายผลยังกำลังครอบครัว และประชาชนในพื้นที่

   

การประชุมครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดี วิทยาเขตพัทลุง กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จากนั้น รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะทำงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4

จากนั้นคณะทำงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน) และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

เรื่อง/ภาพ : อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ: SSIP TSU [https://www.facebook.com/SSIPTSU]