โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการ ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม? ประจำปีพุทธศักราช 2567 และพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการ ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม? ประจำปีพุทธศักราช 2567 และพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน)

3 พ.ค. 67 10146

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการ “ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม” ประจำปีพุทธศักราช 2567 และพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน) ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและการแพทย์ชุมชน (อาคารเรียนรวม 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ (อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ) 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ (ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์) 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ (ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์) 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ (รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล) 7.  รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 8. อาจารย์ธีรพันธ์ สังข์แก้ว (ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์) 9. คุณวิสุทธิ์ ธรรมเพชร (นายก อบจ.พัทลุง) 10. คุณกิตติพิชญ์ กลับคุณ (ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง) 11. อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ (ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม) 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล (ผู้รักษาการแทน รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตฯ) นอกจากนี้  คณะครู บุคลากร และสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มจากกิจกรรมทางศาสนกิจ กิจกรรมพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน) กิจกรรมมอบของที่ระลึก กิจกรรม“ปลูกรักษ์ กลางใจในสาธิต” และกิจกรรมเยี่ยมชมอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม (อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน) อาคารเรียนรวม 4 ตามลำดับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://satit.tsu.ac.th/newspic_detial.php?newsid=405