การประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะพยาบาลศาสตร์

11 มิ.ย. 67 130

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการสร้างสัมพันธภาพสร้างสายใย โครงการต้อนรับดอกปีบช่อใหม่ 

 
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเทพรัตน์วิทยารักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์จัดการการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี คำคง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานิสิต และวัฒนธรรม ได้บรรยายในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่และต้อนรับผู้ปกครองด้วย โดยในปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนิสิตใหม่ จำนวน 106 คน