ร่วมยินดีกับ 3 อาจารย์คนเก่งจาก ม.ทักษิณ  ได้รับทุน WTUN Exchange Program 2023/2024  เป็น 2 ใน 40 โครงการ จาก 20 ประเทศทั่วโลก

ร่วมยินดีกับ 3 อาจารย์คนเก่งจาก ม.ทักษิณ ได้รับทุน WTUN Exchange Program 2023/2024 เป็น 2 ใน 40 โครงการ จาก 20 ประเทศทั่วโลก

14 มิ.ย. 67 114

TSUnews ร่วมยินดีกับอาจารย์คนเก่งทั้งสามท่านจากมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และอาจารย์ Seyed Reze Moosavi Jafari ที่ได้รับทุน WTUN Exchange Program 2023/2024 ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลก (World Technology Universities Network, WTUN) ซึ่งเป็น 2 โครงการ ในจำนวน 40 โครงการ จาก 20 ประเทศทั่วโลก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ ได้รับทุนวิจัยร่วมกันเรื่อง “climate change and environmental sustainability”   ส่วนอาจารย์ Seyed Reze Moosavi Jafari ได้รับทุนวิจัยเรื่อง “The Influence of National Culture Dimensions on Environmental Design Toward Transportation Sustainability Enhancement”

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ ได้เดินทางไปทำวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการผลักดัน Start Up ประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ การออกแบบ การศึกษา ศิลปกรรมและสังคม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมและนวัตกรรม มีจำนวนนักศึกษาทั้งไต้หวัน และนานาชาติมากกว่า 12,000 คน จัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ เปิดกว้างสำหรับความร่วมมือทุกรูปแบบ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความลงตัวระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมกับอาคารเรียน และให้ความสำคัญกับเรื่อง SDGs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำวิจัย ทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ภายใต้โครงการ WTUN Exchange Program 2023/2024 และฟังบรรยายการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในหัวข้อ Waste Management และ e-Waste Recovery

   

จุดเริ่มต้นจากการเป็นพันธมิตรทางการศึกษาที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน กลายเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ นับเป็นการขยับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นและขยายความร่วมมือให้หลากหลายมิติมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น...จากการพูดคุยหารือกันในวันที่ 12 มิถุนายน จะนำไปสู่การร่าง MOU ร่วมกัน ซึ่งจะยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคลากร นิสิตและมหาวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้

   

.................................................................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#InternationalRelationOffice #IRO #ThaksinUniversity #TSU #WTUN