บัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2567

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2567

14 มิ.ย. 67 201

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ทักษิณ  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2567 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ประธานที่ประชุม สคบท. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  และสมาชิก สคบท. ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม 18427 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และประชุม Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

   

สำหรับการประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเกิดจากการริเริ่มของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความเห็นพ้องกันว่า การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีปัญหาร่วมกันหลายประการ ฉะนั้นควรจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้มีการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีแรก ๆ นั้นมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้จัด และได้ดำเนินการประชุมต่อไปจนกระทั่งมีมหาวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมการประชุม จึงได้มีการสลับกันเป็นเจ้าภาพระหว่างสถาบันของรัฐและสถาบันเอกชน ต่อมาในการประชุมสามัญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2538 ณ จังหวัดพิษณุโลก ที่ประชุมเห็นว่าได้มีการจัดประชุมโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเช่นนี้มานานแล้ว ควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของที่ประชุม ตลอดจนนำมติของที่ประชุมไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

จึงได้ริเริ่มให้มีการตั้งสำนักงานของที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเป็นเลิศ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และ เพื่อสร้างและกระชับความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สมาชิก สคบท. ได้ร่วมเดินทางไปกราบนมัสการ และสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งดินแดนลังกาสุกะที่เคารพบูชาของชาวใต้ ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พร้อมแวะชมทะเลน้อย แลควายน้ำ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเข้าเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตำบลเกาะยอ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสนี้เจ้าภาพการประชุมได้จัดชุดการแสดงมโนรา ให้การต้อนรับ  แสดงโดยนิสิต และคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 (การแสดงมโนรา)  และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

..................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#ที่ประชุมสคบท. #คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  #บัณฑิตศึกษา #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ