ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. สัญจร ครั้งที่ 3/2567

ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. สัญจร ครั้งที่ 3/2567

18 มิ.ย. 67 185

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จํานวน 20 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัย

ในช่วงเช้า คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. เยี่ยมชม “กระจูดพัทลุงโมเดล" ภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง สนับสนุนจากกองทุน ววน. และหน่วย บพท. ในการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์กระจูดตลอดโช่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลน้อยคราฟ โดยนำแนวคิด BCG Economy Model เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยทีมนักวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และคณะให้การต้อนรับและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจากชุดประสบการณ์ทำงานในพื้นที่

   

ในช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยทักษิณมากกว่า 20 ผลงาน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำเสนอนโยบายการเป็น "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจากรากสู่โลก" เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ  “นโยบายในการจัดสรรทุนวิจัยของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

      

 

........................................................................
ภาพ/เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ

#ทปอ. #TSU #นวัตกรรม #การวิจัย #มหาวิทยาลัยทักษิณ #งานวิจัย #งานสื่อสารองค์กร #สถาบันวิจัยและนวัตกรรม