ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา)

26 ก.ย. 66 - 16 ต.ค. 66 166

ประกาศ