การสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ประกาศข่าว : 14 เม.ย.63 / อ่าน 1106  /  กรอกข้อมูลผ่านทาง Online   
 ช่องทางตรวจสอบรายการโอน  รายละเอียดเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์