วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ค. 63 / อ่าน 2365  / 
  รายละเอียดประกาศ

  แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (บุคลากร)

  แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (นิสิต)

  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกจังหวัดสงขลาของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่รัฐ

 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์