ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ประกาศข่าว : 3 ธ.ค.63 / อ่าน 331  /  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์