ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ประกาศข่าว : 23 ธ.ค.63 / อ่าน 412  / 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้


✅ ๑. ให้บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากที่พัก หลีกเลี่ยงการไปที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์สเปรย์หรือแอลกอฮอล์เจล
✅ ๒. ผู้ที่มีอาการของโรคทางเดินหายใจ
- มีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ น้ำมูก แต่ไม่มีประวัติเสี่ยง ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านและดำเนินการตามข้อ 1 จนกว่าจะหายดี
- ผู้ที่มีอาการคล้ายหวัด และมีประวัติเสี่ยง (สัมผัสกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เสี่ยง หรือไปยังพื้นที่เสี่ยง) จำเป็นต้องรับการตรวจคัดกรอง ที่โรงพยาบาล
- ผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจที่ต้องสงสัย เช่น มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว เหนื่อย แม้ไม่มีประวัติเสี่ยง จำเป็นต้องรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล
✅ ๓. บุคลากร นิสิต ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมาให้ถือว่ามีความเสี่ยง ขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา self quarantine และให้ทำงานแบบ Work From Home เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง
✅ ๔. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จนกว่าจะมีการยกเลิกมาตรการดังกล่าว
✅ ๕. ให้งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์หรือกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หากมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา โดยแนบรายละเอียดของกิจกรรมและแผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) มาพร้อมการขออนุมัติ
✅ ๖. ให้หน่วยงานบริการทุกหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้มงวดจุดให้บริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้มีระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
✅ ๗. หากไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือเป็นความผิดวินัยนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วแต่กรณี รวมถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดไว้
✅ ๘. ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และบรรดาคำสั่ง ประกาศหรือข้อความอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์